بایگانی برچسب: سولفید هیدروژن

تهویه صنعتی برای سولفید هیدروژن (H2S)

تهویه صنعتی برای گاز سولفید هیدروژن (H2S)

در این مقاله به بررسی تهویه صنعتی برای سولفید هیدروژن و تصفیه آلاینده شیمیایی H2S می پردازیم و با بیماری های شغلی مربوطه آشنا می شویم.

تهویه صنعتی برای ترکیبات آلی فرار (VOC)

تهویه صنعتی برای ترکیبات آلی فرار

در این مقاله به تهویه صنعتی برای ترکیبات آلی فرار (VOC) میپردازیم و با بیماری های شغلی و روش های تصفیه این آلاینده شیمیایی آشنا میشویم