استاندارد تهویه (VS) تخلیه و پرکردن مواد

فعالیت های مرتبط با پر کردن محفظه ها یا کیسه ها و یا … نیازمند برخی ملاحظات خاص در طراحی هود ها هستند. یک فضای بسته، خالـی نبوده و البته با هوا پر شـده اسـت. زمانیکه مواد وارد فضا می شوند، ورود آنها موجب فشار آوردن به هوا و ایجاد جریان متلاطم هوا شود که این جریان هوا می تواند بخشی از مواد ورودی را به هنگام خـروج خود با خود به هوا ببرد. همچنین هوای مـازاد نیز می تواند در میان ذرات مواد به دام بیافتد. این اثر تابعی از اندازه ذرات و فاصله تخلیه مواد از لبه کیسه یا مخزن می باشـد. این دو اثر باید در طراحی هودها برای فرایندهای تخلیه و پر کردن محفظه با مواد در نظر گرفته شوند.

چنانچـه در دیواره های محفظه یا مخزنی که پر میشـود، هرگونه برامدگی و لبه ای وجود داشته باشد، پاشـش مواد رخ خواهد داد. این امر می تواند منجر به تلفات و هدر رفت مواد از منافذ و دهانه ها در محفظه گیرنده بشـود. طراحی سیستم تهویه باید این مساله را نیز در نظر داشته باشد.

انتخاب نرخ جریان تخلیه (دبی Q) مناسب در طراحی یک سیستم تهویه صنعتی جهت عملیات مذکور بسیار پر اهمیت می باشد. اگر دبی هوا بسیار کمتر از میزان مورد نیاز در نظر گرفته شود، هوای جابه جا شـده ناشی از تخلیه مواد می تواند بیشتر از سرعت تخلیه شده و کنترل فرآیند تخلیه و پر شدن محفظه از اختیار خارج شود. اگر دبی هوا بسیار بیشتر از میزان مورد نیاز درنظر گرفته شود  نیز ، حجم مواد بیش از حد  وارد جریان هوای سیستم تهویه خواهد شد که موجب تلفات می شوند.

VS-15-01 چهـار شـیوه طراحی هود، محاسبات دبی، حداقل سرعت داخل کانال و کنتـرل تخلیه مواد و پر کردن بشکه یا درام (استوانه ای) را نشان می دهد.

نکات

  1. هوای جابه جا شده توسط سرعت تغذیه مواد ممکن است نیازمند نرخ دبی تخلیه بالاتری باشد
  2. جریان هوای بیش از حد می تواند موجب اتلاف مواد شود
  3. به هنگام انتقال و تخلیه مایعات قابل احتراق یا قابل اشتعال باید الزامات استاندارد 77-NFPA رعایت گردند.

 

شکل VS-15-01 استاندارد تهویه پرکردن مخزن و بشکه

 

 VS-15-02  روش طراحی هود، محاسبات دبی، حداقل سرعت داخل کانال و کنترل تخلیه مواد و پر کردن کیسه و توزین آن را نشان می دهد.

نکته:

لازم اسـت دقت گردد تا دبی بسیار زیادی استفاده نشـود، چرا که ممکن است مواد ارزشمند به سمت سیستم تخلیه مکیده شود.

شکل VS-15-02 استاندارد تهویه پرکردن کیسه

 

VS-15-03 شیوه قرار گیری هود، محاسبات دبی، حداقل سرعت داخل کانال  یک دستگاه پرکن کیسه لوله ای را نشان می دهد.

نکته:

لازم اسـت دقت گردد تا دبی بسیار زیادی استفاده نشـود، چرا که ممکن است مواد ارزشمند به سمت سیستم تخلیه مکیده شود.

شکل VS-15-03 استاندارد تهویه پرکردن کیسه لوله ای

 VS-15-10 و  VS-15-11 یک روش طراحی هود، محاسبات دبی، حداقل سرعت داخل کانال جهت یک دستگاه توزین که در آن مواد خشک از یک بسـته بزرگ جدا شـده و به کیسه های کوچکتر بسته بندی می شوند، نشان می دهـد. این کیسه های کوچکتر معمولاً در یک محفظه بسته بندی می شوند.

نکته:

برای جزئیات طراحی به VS-15-11  مراجعه نمایید.

شکل VS-15-10 استاندارد تهویه برای بسته بندی کردن مواد خشک

هود محفظه مواد خشک جهت جذب گرد و غبار مازاد خارج شده از بسته بزرگ، استفاده می شود.

طراحی هود محفظه مواد خشک و جریان هوا بر اساس 01-15-VS

شکل VS-15-11 جزئیات تهویه برای بسته بندی کردن مواد خشک

 

کیسه های حاوی مواد سمی می توانند در حالت نشان داده شده با شکل VS-15-20  باز شوند. همچنین در این استاندارد تهویه محاسبات دبی، حداقل سرعت داخل کانال و سایر ملاحظات طراحی هود بیان گردیده است.

شکل VS-15-20 استاندارد تهویه برای باز کردن کیسه مواد سمی

 

شـكل VS-15-21 نیز روش طراحی هود، محاسبات دبی، حداقل سرعت داخل کانال جهت و کنترل نشـتی اطراف شـفت های دوار ورودی به یک محفظه را نشان می دهد.

شکل VS-15-21 استاندارد تهویه برای باز کردن کیسه مواد سمی

 

VS-15-30 چگونگی طراحی هود، محاسبات دبی، حداقل سرعت داخل کانال استخراج مایع سـمی از یک جعبه نمونه برداری را نشان می دهد.

نکته:

لازم است به هنگام بسته بودن دریچه، هوای کافی فراهم گردد تا غلظت گازها و بخارات تا 25%LEL  رقیق سازی شود.

شکل VS-15-30 استاندارد تهویه جعبه نمونه برداری

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران مهندسین بیست تماس حاصل فرمایید